Δεν δέχεται τη φορολόγηση Ιερών Ναών και Μοναστηριών η Ιερά Σύνοδος

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 15/09/2011

του Κώστα Ζαφειρίου

Μόνο αδαείς, κακοπροαίρετοι, εμπαθείς  και θύματα παραπληροφόρησης νομίζουν ότι δεν συμμετέχει στο οικονομικό συμμάζεμα του Κράτους η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Εκκλησία φορολογείται και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι καλοπληρωτής αφού είναι απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις της. Το «ierovima» δέχθηκε δεκάδες μηνύματα με αφορμή το ρεπορτάζ που αναρτήθηκε χθες (14 Σεπτεμβρίου) με τίτλο «Στρέφουν το λαό κατά της Εκκλησίας-Αναμένεται αντίδραση από την Ιερά Σύνοδο για το χαράτσι σε αναπήρους και ανέργους». Το δημοσίευμα επιβεβαιώθηκε αφού άμεση ήταν η αντίδραση της Ιεράς Συνόδου.

Κληρικοί όλων των βαθμίδων με τους οποίους είχαμε επικοινωνία χθες παραδέχθηκαν ότι είναι κυβερνητική αναλγησία η επιβολή του τέλους μέσω της ΔΕΗ σε ανέργους και αναπήρους και κάποιοι από τους κληρικούς αυτούς αντιπρότειναν «να φορολογηθούν για δύο χρόνια Ιεροί Ναοί, μέσω της ΔΕΗ, παρά αυτές οι ευπαθείς ομάδες, γιατί ούτως ή άλλως πάλι στην Εκκλησία θα τρέξουν οι άνθρωποι αυτοί για βοήθεια».

Αυτή την πρόταση το «ierovima» τη θεώρησε ορθή και πάνω από όλα δίκαιη, την υιοθέτησε και τη δημοσίευσε.

Ποτέ δεν είναι αργά να επανεξεταστεί η πρόταση αυτή και η πλειονότητα των ενοριτών θα την στηρίξει οικονομικά. 

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου έχει ως ακολούθως:  

“Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐλπίζουσα ὅτι ὁ δημοσιογραφικός θόρυβος, ὁ ὁποῖος προκλήθηκε χθές σχετικῶς πρός τήν φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας, ὀφείλεται σέ ἔλλειψη λεπτομεροῦς ἐνημερώσεως ὅσων τόν προκαλέσαν, ἐπιθυμεῖ νά ἐνημερώσει δημοσίως ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις μέ τά ἐκκλησιαστικά τους ἱδρύματα, οἱ Ἱερές Μονές καί οἱ Ἐνορίες, οἱ ὁποῖες εἶναι ξεχωριστά μεταξύ τους νομικά πρόσωπα, καταβάλλουν κάθε χρόνο στίς κατά τόπους Δ.Ο.Υ. τίς παρακάτω νομοθετημένες φορολογικές ὑποχρεώσεις τους :

  1. Φόρο ἐπί τῶν κατ’ ἔτος μισθωμάτων, πού εἰσπράττουν ἀπό ἀκίνητα, μέ συντελεστή 20% ἐπί τῆς ἀξίας τους,
  2. Συμπληρωματικό φόρο ἐπί τῶν εἰσοδημάτων τους ἀπό οἰκοδομές καί ἐκμισθώσεις γαιῶν μέ συντελεστή 3%,
  3. Προκαταβολή τοῦ φό­ρου (γιά τό ἑ­πό­μενο ἔ­τος) μέ συν­τε­λε­στή 55% ἐπί τῆς ἀ­ξίας τοῦ πα­ρα­πάνω συμ­πλη­ρω­μα­τι­κοῦ φό­ρου,
  4. Φόρο ἐπί τῆς ἀ­κι­νή­της πε­ρι­ου­σίας τους μέ συν­τε­λε­στή 3‰ ἐπί τῆς ἀν­τι­κει­με­νι­κῆς ἀ­ξίας τους (ἐ­κτός ἐάν πρό­κει­ται γιά οἰ­κο­δο­μή­ματα λα­τρευ­τι­κῆς, ἐκ­παι­δευ­τι­κῆς, θρη­σκευ­τι­κῆς ἤ κοι­νω­φε­λοῦς χρή­σεως π.χ. Ἱ. Ναοί, γηροκομεῖα, χῶροι συσσιτίων),
  5. Φόρο ἐπί τῶν κληρονομιῶν καί δωρεῶν μέ συντελεστή 0,5% ἐπί τῆς ἀξίας τους,
  6. Τέλος χαρτοσήμου καί δικαιώματα ΟΓΑ συνολικοῦ ποσοστοῦ 2,40% ἐπί κάθε χρηματικῆς παροχῆς πιστῶν πρός τούς Ἱ. Ναούς λόγῳ ἱεροπραξιῶν. 

Ἐπίσης τά παραπάνω νομικά πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας παρακρατοῦν καί ἀποδίδουν στίς Δ.Ο.Υ. τά παρακάτω φορολογικά ἔσοδα :

  1. Φόρο μι­σθω­τῶν ὑ­πη­ρε­σιῶν γιά τούς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κούς ὑ­παλ­λή­λους καί συ­νερ­γά­τες τους, πού ἀ­μεί­βον­ται ἀπό τόν προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό τους, 
  2. Φ.Π.Α. μέ τούς προ­βλε­πο­μέ­νους συν­τε­λε­στές γιά ὑ­πη­ρε­σίες καί ἀ­γαθά,
  3. Φόρο εἰ­σο­δή­μα­τος μέ συν­τε­λε­στή 8% σέ ὅλα τά τι­μο­λό­για πα­ρο­χῆς ὑ­πη­ρε­σιῶν,
  4. Φόρο εἰσοδήματος μέ συντελεστή 4% σέ ὅλα τά δελτία ἀποστολῆς ἀγαθῶν καί μέ συντελεστή 1% γιά τά ὑγρά καύσιμα.

Τέλος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπιθυμεῖ να τονίσει ἀφ’  ἑνός ὅτι ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τόν φόρο ἀκινήτης περιουσίας γιά τά ἀκίνητα λατρευτικῆς, θρησκευτικῆς καί κοινωφελοῦς χρήσεως ἰσχύει ἀπό τό ἔτος 2008 γιά ὅλα τά θρη­σκεύ­ματα καί δό­γματα, πού ἔ­χουν ἀ­κί­νητη πε­ρι­ου­σία ἐν­τός Ἑλ­λά­δος καί ἀφ’ ἑ­τέ­ρου ὅτι, πα­ρότι τά ἔ­σοδά Της προ­έρ­χον­ται μέ­χρι σή­μερα ἀπό τό ὑ­στέ­ρημα πι­στῶν καί χρη­σι­μο­ποι­οῦν­ται γιά τήν συν­τή­ρηση τῶν θρη­σκευ­τι­κῶν καί κοι­νω­φε­λῶν Της ἱ­δρυ­μά­των, οὐ­δέ­ποτε ζή­τησε κά­ποια ἄ­νιση φο­ρο­λο­γική με­τα­χει­ρίση σέ σχέση μέ τούς ὑ­πο­λοί­πους φο­ρο­λο­γού­με­νους μή κερ­δο­σκο­πι­κούς ὀργανισμούς τῆς Χώρας.”

Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος