Η Εκκλησία δεν πολιτεύεται

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 14/06/2023

Συ­νήλθε από τη Δευ­τέρα 12 έως και την Τε­τάρτη 14 Ι­ου­νίου 2023, η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος της 166ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Η Δ.Ι.Σ. κατά τις Συ­νε­δρίες της:

- Ε­πι­κύ­ρωσε τα Πρα­κτικά των Συ­νο­δική Ε­ξου­σι­ο­δο­τή­σει γε­νο­μέ­νων ε­νερ­γειών.

- Κα­τήρ­τισε την Η­με­ρη­σία Δι­ά­ταξη της Τα­κτι­κής Συ­νε­λεύ­σεως της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, συγ­κλη­θη­σο­μέ­νης, συν Θεώ, από 9ης έως 11ης μη­νός Ο­κτω­βρίου 2023.

 - Ε­ξέ­φρασε την α­πό­λυτη ταύ­τισή της με την από 27ης Μα­ΐου 2023 δή­λωση του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου περί της δή­θεν “εμ­πλο­κής” της Εκ­κλη­σίας μας και κλη­ρι­κών Της στα πο­λι­τικά δρώ­μενα του τό­που μας ε­νό­ψει των ε­περ­χό­με­νων εθνι­κών ε­κλο­γών και α­πο­φά­σισε ο­μό­φωνα να την πε­ρι­βά­λει με συ­νο­δικό κύ­ρος, δη­λούσα και πάλι ότι «η Εκ­κλη­σία ούτε πο­λι­τεύ­ε­ται ούτε συμ­πο­λι­τεύ­ε­ται ούτε αν­τι­πο­λι­τεύ­ε­ται ούτε “κομ­μα­τί­ζε­ται”, αλλά πο­ρεύ­ε­ται».

- Απ­oφά­σισε την α­πο­στολή ευ­χα­ρι­στη­ρίων Γραμ­μά­των προς την Ιερά Κοι­νό­τητα του Α­γίου Ό­ρους, τον Πο­λι­τικό Δι­οι­κητή κ. Α­θα­νά­σιο Μαρ­τίνο και τον Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τατο Πρω­το­σύγ­κελλο της Ι. Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών Αρ­χιμ. Βαρ­νάβα Θε­ο­χάρη, για τις ε­νέρ­γειές τους ό­σον α­φορά το δε­κα­πεν­θή­μερο προ­σκύ­νημα της Ε­φέ­στιας Ιεράς Ει­κό­νας της Υ­πε­ρα­γίας Θε­ο­τό­κου «Ά­ξιον Ε­στί» στην Α­θήνα, κατά το ο­ποίο προ­σήλθε πλή­θος ευ­λα­βών πι­στών.

- Ε­νέ­κρινε την πρό­ταση της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής επί της Χρι­στι­α­νι­κής Α­γω­γής και της Νε­ό­τη­τος για τη δι­ε­ξα­γωγή του 7ου Πα­νελ­λη­νίου Συ­νε­δρίου Υ­πευ­θύ­νων Ι­ε­ρέων Νε­ό­τη­τος, Στε­λε­χών Νε­ό­τη­τος και Κα­τη­χη­τών της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών και των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, με κεν­τρικό θέμα: «Η βία ως αν­θρω­πο­λο­γικό πρό­βλημα. Η ορ­θό­δοξη θε­ώ­ρηση». Το Συ­νέ­δριο θα φι­λο­ξε­νη­θεί από την 31η Αυ­γού­στου έως και την 3η Σε­πτεμ­βρίου 2023 στο Κα­τα­σκη­νω­τικό Κέν­τρο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Φθι­ώ­τι­δος «Η Α­γία Αι­κα­τε­ρίνη» στο Και­νούρ­γιο Λο­κρί­δος.

- Ε­νέ­κρινε την πρό­ταση της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής επί των Δι­ορ­θο­δό­ξων και Δι­α­χρι­στι­α­νι­κών Σχέ­σεων περί α­να­νέ­ω­σης των ήδη χο­ρη­γου­μέ­νων υ­πο­τρο­φιών και περί χο­ρή­γη­σης νέων για το α­κα­δη­μα­ϊκό έ­τος 2023-2024, οι ο­ποίες θα προ­σφερ­θούν σε ει­δική Εκ­δή­λωση που θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί τον προ­σεχή μήνα Σε­πτέμ­βριο.

- Ε­νη­με­ρώ­θηκε από τη Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή επί του Τύ­που, των Δη­μο­σίων Σχέ­σεων και της Δι­α­φω­τί­σεως περί της δι­ε­ξα­χθεί­σας «Ζ’ Η­με­ρί­δος διά την ε­νη­μέ­ρω­σιν των υ­πευ­θύ­νων Γρα­φείων Τύ­που κα­θώς και άλ­λων προ­σώ­πων, τα ο­ποία α­σχο­λούν­ται με την ε­πι­κοι­νω­νίαν των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων της Στε­ρεάς Ελ­λά­δος», η ο­ποία φι­λο­ξε­νή­θηκε από την Ι­ερά Μη­τρό­πολη Φθι­ώ­τι­δος και πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε στη Λα­μία την Τρίτη 23 Μα­ΐου 2023.

- Ε­νη­με­ρώ­θηκε από τη Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή επί της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σεως και Ε­πι­μορ­φώ­σεως του Ε­φη­με­ρι­α­κού Κλή­ρου περί της δι­ε­ξα­γω­γής και των α­πο­τε­λε­σμά­των των ε­ξε­τά­σεων υ­πο­ψή­φιων μα­θη­τών της ΣΤ’ Δη­μο­τι­κού και της Γ’ Γυ­μνα­σίου για την ει­σα­γωγή τους στα Εκ­κλη­σι­α­στικά Γυ­μνά­σια και τα Εκ­κλη­σι­α­στικά Λύ­κεια αν­τί­στοιχα.

- Α­πο­φά­σισε, κα­τό­πιν προ­τά­σεως του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Φθι­ώ­τι­δος κ. Συ­μεών, Προ­έ­δρου της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Θείας και Πο­λι­τι­κής Οι­κο­νο­μίας και Οι­κο­λο­γίας, την α­πο­νομή τι­μη­τι­κής δι­α­κρί­σεως στην ΑΘΠ τον Οι­κου­με­νικό Πα­τρι­άρχη κ. Βαρ­θο­λο­μαίο, λόγω της με­γά­λης και ση­μαί­νου­σας προ­σφο­ράς του στα θέ­ματα του Πε­ρι­βάλ­λον­τος, της Οι­κο­λο­γίας και των δρά­σεων ευ­αι­σθη­το­ποί­η­σης σε οι­κου­με­νική κλί­μακα για τα ζη­τή­ματα της κλι­μα­τι­κής κρί­σης. Η εν λόγω α­πο­νομή θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί την 25η Ι­ου­νίου 2023, κατά το προ­σκύ­νημα του Πα­να­γι­ω­τά­του στην Ι­ερά Μονή Κοι­μή­σεως της Θε­ο­τό­κου Ο­σίου Α­γά­θω­νος, κατά το ο­ποίο θα ε­πι­σκε­φθεί και το Μου­σείο Φυ­σι­κής Ι­στο­ρίας της Μο­νής και το πα­ρα­κεί­μενο Πε­ρι­βαλ­λον­τικό Πάρκο.

- Ε­νέ­κρινε την πρό­ταση της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος περί του προ­γράμ­μα­τος του Β’ Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου με α­φορμή τη συμ­πλή­ρωση ε­κατό ε­τών από τη Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή. Το Συ­νέ­δριο θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί την 20ή και την 21η Ο­κτω­βρίου 2023 στην Αί­θουσα Εκ­δη­λώ­σεων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος και θα έ­χει ως θέμα: «Η Ορ­θό­δοξη Εκ­κλη­σία στη Μι­κρά Α­σία, τον Πόντο και την Α­να­το­λική Θράκη από τους πρώ­τους Χρι­στι­α­νι­κούς αι­ώ­νες μέ­χρι και τα δρα­μα­τικά γε­γο­νότα του 20ού αι­ώ­νος».

- Ε­νέ­κρινε την πρό­ταση της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Ει­δι­κών Ποι­μαν­τι­κών Θε­μά­των και Κα­τα­στά­σεων επί του θέ­μα­τος της «Κα­τα­πο­λέ­μη­σης της Εμ­πο­ρίας Αν­θρώ­πων και της Προ­στα­σίας των Α­συ­νό­δευ­των Ανη­λί­κων».

- Ε­νη­με­ρώ­θηκε από την Ει­δική Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή Λει­τουρ­γι­κής Ανα­γεν­νή­σεως περί της δι­ε­ξα­γω­γής του ΙΗ’  Πα­νελ­λη­νίου Λει­τουρ­γι­κού Συμ­πο­σίου Στε­λε­χών Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων, το ο­ποίο πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε από 6ης έως 8ης Ι­ου­νίου 2023 στο Συ­νε­δρι­ακό Κέν­τρο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Πε­ρι­στε­ρίου και είχε ως θέμα: «Το ή­θος και ο χα­ρα­κτή­ρας της λα­τρείας της Ορ­θο­δό­ξου Εκ­κλη­σίας».  

- Ε­νέ­κρινε την πρό­ταση της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Α­θλη­τι­σμού περί δι­ορ­γα­νώ­σεως Συ­νε­δρίου, τον προ­σεχή μήνα Φε­βρου­ά­ριο 2024, με θέμα «Σχέση Θε­ο­λο­γίας και Α­θλη­τι­σμού», α­φι­ε­ρω­μένο στην προ­σω­πι­κό­τητα του α­ει­μνή­στου θε­ο­λό­γου Κα­θη­γη­τού Νι­κο­λάου Νη­σι­ώ­του.             

- Ε­νέ­κρινε την α­να­νέ­ωση του δι­ο­ρι­σμού του Πα­νο­σιολ. Αρ­χι­μαν­δρί­του Χε­ρου­βείμ Μου­στάκα, Γραμ­μα­τέως της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής επί της Κοι­νω­νι­κής Προ­νοίας και Ευ­ποι­ίας, στη θέση του Δι­ευ­θυν­τού της Ε­στίας Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παί­δευ­σης.

- Ε­νέ­κρινε τον δι­ο­ρι­σμό του Πα­νο­σιολ. Αρ­χι­μαν­δρί­του Φι­λα­ρέ­του Σπα­νο­πού­λου, ως Πρω­το­συγ­κέλ­λου της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Η­λείας.
            Τέ­λος, η Δ.Ι.Σ. ε­νέ­κρινε α­πο­σπά­σεις κλη­ρι­κών, α­σχο­λή­θηκε με άλλα θέ­ματα Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων, Συ­νο­δι­κών Ε­πι­τρο­πών και τρέ­χοντα υ­πη­ρε­σι­ακά ζη­τή­ματα.

 


     Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
     της Εκκλησίας της Ελλάδος