Ενενήντα ετών ο ταπεινός εργάτης του Λόγου του Θεού

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 18/05/2012

(εκ της Ι.Μ.Νέας Σμύρνης) Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐτήσιας πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ τῆς ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς κατά τήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, 13 Μαΐου 2012, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τίμησε τον πολιό Ἀρχιμανδρίτη π. Βασίλειο Τζοβλᾶ, ἐφημέριο καί ἱερατικῶς προϊστάμενο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.


Ἀφορμή γιά νά τιμηθεῖ ὁ πολιός γέροντας ἀποτέλεσε ἡ ἐνενηκοστή ἐπέτειος τῶν γενεθλίων του καί ἡ συμπλήρωση πενήντα ὁλόκληρων ἐτῶν συνεχοῦς καί καρποφόρου ἱερατικῆς διακονίας στόν ἴδιο Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς (1962-2012).


Τό 2003 —μέ πρόταση τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας— κατά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Φωτίου ἡ Ἱερά Σύνοδος διά χειρός τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου τίμησε τόν π. Βασίλειο μέ τόν Χρυσό Σταυρό τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τήν ἀνώτατη τιμητική διάκριση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.


Τώρα, ἦρθε ἡ ὥρα καί ἡ Μητρόπολή μας νά τιμήσει τον π. Βασίλειο γιά τίς δύο αὐτές σημαντικές ἐπετείους τῆς ζωῆς του, ἀλλά καί τήν ἀνεκτίμητη πνευματική προσφορά του, μέ τήν ἀνώτατη διάκρισή της, τόν Χρυσό Σταυρό τῆς ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς καί σχετικό Δίπλωμα.
Προσφωνώντας κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. ΣΥΜΕΩΝ τόν π. Βασίλειο, εἶπε τά ἑξῆς :

 
«Χρέος τῆς Ἐκκλησίας,
Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
τιμιώτατοι συμπρεσβύτεροι καί Διάκονοι,
ἀξιότιμοι ἄρχοντες τῆς πόλεώς μας
καί προσφιλέστατοι ἀδελφοί Χριστιανοί,
Χρέος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά τιμᾶ τούς καλούς καί τιμίους ἐργάτες της, οἱ ὁποῖοι ἀνάλωσαν τόν ἑαυτό τους στή διακονία τοῦ θείου ἀμπελῶνος. Ἔτσι καί ἡ ταπεινότης μου ἐπέλεξε τή σημερινή μεγαλώνυμη πανήγυρη τῆς πολιούχου καί προστάτιδός μας ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς γιά νά τιμήσει ἕνα λαμπρό καί πρεσβύτη πλέον λειτουργό καί ποιμένα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, τόν πολυσέβαστο σέ ὅλους μας Ἀρχιμανδρίτη π. Βασίλειο Τζοβλᾶ, ἐφημέριο καί ἱερατικῶς προϊστάμενο τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας  Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, τοῦ Ναοῦ στόν ὁποῖο βρισκόμαστε αὐτή τή στιγμή καί στόν ὁποῖο γιά μιά ἀκόμη φορά μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀξιωθήκαμε νά προσφέρουμε τό ὑπερφυές μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.
Ἡ ἐπιλογή τῆς παρούσης ἡμέρας καί τῆς συγκεκριμένης χρονικῆς στιγμῆς δέν εἶναι τυχαία. Συνδέεται μέ δύο ἀξιοζήλευτους σταθμούς τῆς ζωῆς τοῦ π. Βασιλείου. Γεννηθείς τό 1922, ἐφέτος ἄγει τήν ἐνενηκοστή ἐπέτειο τῶν γενεθλίων του καί παράλληλα συμπλήρωσε πενήντα ὁλόκληρα χρόνια ἀδιάκοπης ἱερατικῆς διακονίας ἀπό τόν ὁριστικό διορισμό του τήν 27ην Μαρτίου 1962 ὡς ἐφημερίου ἐδῶ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης.


Γνωρίζω καλῶς τό ἱερατικό ἦθος καί τόν σεμνό χαρακτήρα τοῦ π. Βασιλείου. Δέν ἐπιθυμεῖ ἐγκώμια καί ἐπαίνους. Ἔχει βαθιά ἐπίγνωση τῆς ἰδιότητός του ὡς δούλου τοῦ Θεοῦ καί ἐργάτου τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἔπραξε καί ἐξακολουθεῖ νά πράττει, ὅσο οἱ δυνάμεις του τό ἐπιτρέπουν, τό καθῆκον του· «ὅ ὀφείλει» κατά τόν λόγο Κυρίου μας (Λουκ. 17,10). Καί ἔπραξε πολλά. Καί ἐξεπλήρωσε μέ ἀξιοζήλευτη συνέπεια τήν ἀποστολική σύσταση «τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β’ Τιμ. 4,5). Τό γνωρίζουμε ὅλοι. Ὁ ἱερός Κλῆρος, οἱ ἄρχοντες τῆς πόλεως, τό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα, τά πολλά πνευματικά παιδιά του.


Νεοεκλεγείς ἐπίσκοπος τό 2002 —πρίν ἀκόμη καί ἀπό τήν ἐνθρόνισή μου— εἰσηγήθηκα στόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο τήν ἀπονομή καί στόν π. Βασίλειο τῆς ἀνωτάτης ἐκκλησιαστικῆς διακρίσεως τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ χρυσοῦ σταυροῦ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ἡ πρόταση ἔγινε δεκτή συνοδικῶς καί ἡ ἀπονομή πραγματοποιήθηκε κατά τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Φωτίου στίς 5 Φεβρουαρίου 2003.
Σήμερα καί μέ ἀφορμή τίς δύο σημαντικές ἐπετείους πού προανέφερα, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τιμᾶ τόν π. Βασίλειο μέ τήν ἀνώτατη διάκρισή της τόν Χρυσό Σταυρό τῆς ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς, τόν ἱερό Ναό καί τήν Ἐνορία τῆς ὁποίας ἀξιώθηκε ἀδιακόπως νά διακονήσει πάνω ἀπό πέντε δεκαετίες.


Τελειώνοντας, ἀντί ἄλλης εὐχῆς, ἐπαναλαμβάνω ὅ,τι τό καλύτερο ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό γιά ὅλους μας προσευχόμενοι σέ κάθε ἐκκλησιαστική ἀκολουθία: Χριστιανά τά τέλη τοῦ π. Βασιλείου, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά!»
Ὁ π. Βα­σί­λει­ος, βα­θύ­τα­τα συγ­κι­νη­μέ­νος, εὐ­χα­ρί­στη­σε τόν Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λί­τη μας.
Ἡ χαρά καί ἡ συγκίνηση τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος καί τῶν πολλῶν πνευματικῶν παιδιῶν τοῦ π. Βασιλείου ἦταν ἔκδηλη.
Ἕ­νας λαμ­πρός κλη­ρι­κός τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας ἀ­ξι­ώ­θη­κε νά φτά­σει 90 χρό­νια ζω­ῆς, νά πα­ρε­δρεύ­ει στό Θυ­σι­α­στή­ριο, νά κη­ρύσ­σει τόν λό­γο τοῦ Θε­οῦ καί νά κα­θο­δη­γεῖ πνευ­μα­τι­κά τό πλή­ρω­μα τῆς ἴδιας Ἐνορίας πάνω ἀπό πέντε δεκαετίες!