Ανακοινωθέν Πατριαρχείων Ιεροσολύμων, Αλεξανδρείας και Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 29/07/2015

Τήν Τρίτην καί Τετάρτην, 15ην καί 16ην / 28ην καί 29ην Ἰουλίου 2015, συνηντήθησαν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, προερχόμενοι ἐκ Κύπρου, ὁ Μακαριώτατος Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καί συνελειτούργησαν εἰς νυκτερινήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου καί ἀνέπεμψαν δέησιν ὑπέρ εἰρήνης εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

 

Οἱ τρεῖς Προκαθήμενοι συνεζήτησαν θέματα ἀφορῶντα τάς Ἐκκλησίας αὐτῶν, τό θέμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κατάρ πρός διευκόλυνσιν τῆς διαδικασίας τῆς Συγκλήσεως τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας καί τό θέμα τῆς θέσεως τῶν χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν Μέσην Ἀνατολήν καί διεδήλωσαν τό ζωηρόν αὐτῶν ἐνδιαφέρον διά συνέχισιν στενωτέρας μεταξύ αὐτῶν συνεργασίας, πρός ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων τούτων καί ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.