Πρόταση κληρικού για τα αγροτεμάχια που εκμισθώνει η Εκκλησία της Ελλάδος

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 12/07/2011

Ένα αγροτεμάχιο, εκτάσεως 65 στρεμμάτων δημοπρατεί μεταξύ άλλων τις επόμενες μέρες για αγροτική καλλιέργεια στην Αχαΐα, η Εκκλησία της Ελλάδος με αρχικό ετήσιο μίσθωμα 2.370 ευρώ το χρόνο και χρονική διάρκεια μισθώσεως  τα δέκα έτη. Δηλαδή περίπου 200 ευρώ μηνιαίως. Και όπως αναφέρεται στην «περίληψη διακηρύξεως αρχικής δημοπρασίας» το μίσθωμα θα προσαυξάνεται κάθε χρόνο κατά 100% του ύψους του Εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτού (Ε.Δ.Τ.Κ.). Κληρικός του νομού Αχαΐας, με αφορμή την εκμίσθωση αυτού του αγροτεμαχίου, επισημαίνει στο “ierovima” τα εξής:

 «Πιστεύω πως αυτές τις δύσκολες εποχές, η Εκκλησία θα έπρεπε τα αγροτεμάχια αυτά να τα διέθετε σε άπορες αγροτικές  οικογένειες πολυτέκνων  να τα καλλιεργούν για ένα χρονικό διάστημα, έναντι συμβολικού τιμήματος, αν όχι δωρεάν. Αναφέρομαι μόνο στα εκκλησιαστικά αγροτεμάχια και όχι στα οικήματα, που καταλαβαίνουμε πως η Εκκλησία τα εκμισθώνει για να έχει πόρους για το φιλανθρωπικό της έργο. Θεωρώ πως θα ήταν μια ακόμη έμπρακτη φιλανθρωπική συμβολή της Εκκλησίας».

Ίσως η άποψη αυτού του κληρικού από την επαρχία να είναι ορθή, αφού διαχωρίζει τα αγροτεμάχια από τα επαγγελματικά ακίνητα που διαθέτει προς εκμίσθωση η Εκκλησία όπως επί παραδείγματι την εκμισθωσείσα «ἔκτασιν 6.320 τ.μ. μετά τῶν ἐν αὐτῇ κτισμάτων εἰς τήν περιοχήν Ἁγ.Ἀνδρέου Ν. Μάκρης Ἀττικῆς, η οποία  ἐκμισθοῦται εἰς τήν κατάστασιν πού εὑρίσκεται σήμερον, προς ἐπαγγελματικήν χρῆσιν, δι' ἐννέα (9) ἔτη.»

Συγκεκριμένα η περίληψη διακήρυξης, για όσους ενδιαφέρονται για το αγροτεμάχιο έχει ως εξής:

 ΘΕΜΑ:" Περίληψις διακηρύξεως ἀρχικῆς δημοπρασίας ἐκμισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν "Πλατῶνα" Μετοχίου Ἀχαῒας"

Ἡ 'Εκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐκθέτει εἰς φανεράν ἀρχικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν πρός ἐκμίσθωσιν, δι' ἀγροτικήν καλλιέργειαν, ἀγροτεμάχιον πλησίον τῆς θέσεως Πλατῶνα Μετοχίου Ἀχαῒας.

1.- Τό ἀρχικόν ἐτήσιον μίσθωμα εἶναι 2.370,00 ₠.

2.- Τό μίσθωμα θά προσαυξάνεται κάθε χρόνο κατά 100% τοῦ ὕψους τοῦ Ἐθνικοῦ Δείκτου Τιμῶν Καταναλωτοῦ (Ε.Δ.Τ.Κ.).

3.- Ἡ χρονική διάρκεια τῆς μισθώσεως θά εἶναι 10 ἔτη.

4.- Ὃσοι συμμετάσχουν εἰς τήν δημοπρασίαν θά καταθέσουν ὡς ἐγγύησιν τό ἥμισυ τοῦ ἐτησίου μισθώματος, δηλ. 1.185,00 Ε.

5.- Ἡ δημοπρασία θά διενεργηθῇ βάσει τῶν ὅρων τῆς ὑπ' ἀριθμ. 1154/2011 Διακηρύξεως Ἐκμισθώσεως καί τῶν Ὅρων Ἐκμισθώσεως Ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων ―τά ὁποῖα διατίθενται πρός ἐνημέρωσιν ἐνδιαφερομένων κατά τάς ἐργασίμους ἡμέρας καί ὥρας ἀπό τά Γραφεῖα μας (Ἰασίου 1, 4ος ὄροφος, Ἀθῆναι)― εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας ἐν Πύργῳ, τήν 18-07-2011, ἡμέραν Δευτέραν καί ἀπό ὣρας 12.00 π.μ. ἕως 13.00 μ.μ., ἐνώπιον ἁρμοδίας 'Επιτροπῆς. Τά ἔξοδα δημοσιεύσεως θά προπληρωθοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.

Πλείονας πληροφορίας εἰς τά τηλ. 210-7272931 καί 210-7272932.

Ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Ἀβραμιώτης