Ξεσηκωμό ζητά ο Κονίτσης, συγχαρητήρια με καθυστέρηση 100 ημερών του έδωσε η ΔΙΣ!

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 06/04/2011

Με καθυστέρηση περίπου 100 ημερών απάντησε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στις έντονες ανησυχίες που διατύπωσε στις 6 Δεκεμβρίου  2010 ο αγωνιστής μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κ. Ανδρέας σχετικά με τη φήμη ότι επίκειται κατάργηση του ιστορικού  583 Τάγματος Πεζικού Κονίτσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των συνοριακών Φυλάκων έχει ελαχιστοποιηθεί και αν παύσει να υφίσταται και αυτό το τάγμα, η Κόνιτσα θα παραμείνει πλέον αφύλακτη και ανυπεράσπιστη από κάθε άποψη. 

Η ΔΙΣ συνεχάρη τον αγωνιστή ιεράρχη για την εθνική του ευαισθησία αλλά πέραν τούτου, ΟΥΔΕΝ! Η ΔΙΣ μάλλον δεν πρόσεξε ότι ο μητροπολίτης κ. Ανδρέας είχε δηλώσει προς «τους Κυρίους των Αθηνών», τα εξής:ἄν, ὅ μὴ γένοιτο, πραγματοποιηθῇ τὸ ἀνόσιο καὶ ἐγκληματικὸ αὐτὸ σχέδιο περὶ καταργήσεως τοῦ 583 Τ.Π. Κονίτσης, ἐφεξῆς θὰ διακόψω κάθε ἐπαφὴ μὲ ὅσους ἔχουν τὴν εὐθύνη διακυβερνήσεως αὐτοῦ τοῦ τόπου». Επ’ αυτού θα έπρεπε να του απαντήσει η ΔΙΣ και να τον στηρίξει στην απόφασή του.

Η επιστολή συγχαρητηρίων προς τον Κονίτσης έχει ως εξής:

«Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,

Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 15ης μηνός Μαρτίου ε.ε., και κατόπιν του από 6ης μηνός Δεκεμβρίου 2010 υμετέρου εγγράφου, δι’ ου ενημερώνετε Αυτήν περί της φημολογουμένης καταργήσεως του 583 Τάγματος Πεζικού Κονίτσης και αιτείσθε την στήριξιν της Ιεράς Συνόδου, γνωρίζομεν υμίν, ότι η Διαρκής Ιερά Συνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, έγνω εκφράσαι προς υμάς τας ολοθύμους συγχαρητηρίους Αυτής προσρήσεις δια την ουτωσί υφ’ υμών επιδειχθείσαν εθνικήν ευαισθησίαν εις το καίριον τούτο ζήτημα της καθ’ υμάς ηυλογημένης, θεοσώστου και θεοστηρίκτου ακριτικής Επαρχίας.

Τοιαύτη ενδεχομένη απόφασις καταργήσεως της ως άνω στρατιωτικής μονάδος ου μόνον θα επιφέρη αποδυνάμωσιν της εθνικής αμύνης, αλλά και θα επιδεινώση τα προβλήματα ελλιπούς φυλάξεως και εγκληματικότητος των συνόρων, ως της παρανόμου διακινήσεως αγαθών, ναρκωτικών ουσιών και εμπορίας προσώπων προς εργασιακήν εκμετάλλευσιν.

Προς τούτοις, θα εντείνη την δυσμενή κρατικήν παραμέλησιν ακριτικών περιοχών, ως η καθ’ υμάς Επαρχία.

Συγχαίρομεν ουν τη υμετέρα Σεβασμιότητι δια την ακάματον αυτής μέριμναν περί του μείζονος εθνικής σημασίας τοιούτου ζητήματος της τετιμημένης ιστορικής περιοχής της κατά μεθόριον Ηπείρου, αφορώντος εις ολόκληρον την Πατρίδα ημών.

Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενοι την υμετέραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω, διατελούμεν μετ' αγάπης.

† Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Ο Αρχιγραμματεύς
† Αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης»

 

Ο μητροπολίτης κ. Ανδρέας είχε δηλώσει: 

 Εν Δελβινακίῳ τῇ 6ῃ Δεκεμβρίου 2010

Ἀριθ. Πρωτ.88 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,

ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις : 

                « Τὸν τελευταῖο καιρὸ μία φήμη, αὐτόχρημα ἐφιαλτική, διατρέχει ὁλόκληρη τὴν ἀκριτική μου Ἐπαρχία. Ἡ φήμη λέει, ὅτι Τὸ 583 Τάγμα Πεζικοῦ Κονίτσης ὁσονούπω καταργεῖται.

                Ἄν, ὅ μὴ γένοιτο, ἡ φήμη ἐπαληθεύσῃ καὶ τὸ 583 Τ.Π. καταργηθῇ, αὐτὸ θὰ ἀποτελέση θανάσιμο πλῆγμα γιὰ τὴν περιοχή μας. Ἤδη, κάποιες Ὑπηρεσίες ἔχουν καταργηθῆ. Καὶ κάποιες ἄλλες τελοῦν ὑπὸ κατάργηση. Ὁ ἀριθμὸς τῶν Συνοριακῶν Φυλάκων ἔχει ἐλαχιστοποιηθῆ. Ἄν, τώρα, παύσῃ νὰ ὑφίσταται καὶ τὸ Τάγμα, ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία θὰ παραμείνῃ πλέον ἀφύλαχτη καὶ ἀνυπεράσπιστη ἀπὸ τοὺς διαφόρους παρανόμους διακινητὲς τῶν ναρκωτικῶν καὶ ἀπὸ τὰ ποικίλα κακοποιὰ στοιχεῖα, ποὺ εὐλόγως θεωροῦν τὴν Ἑλλάδα «ξέφραγο ἀμπέλι». Ἄν δὲ ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἀπὸ τὶς 17 Δεκεμβρίου, ἐφέτος, καταργεῖται γιὰ τοὺς Ἀλβανούς ἡ «βίζα», τότε μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀντιληφθῇ τὶ ἔχει νὰ γίνῃ.

                Καὶ ἐρωτᾶται : Ἡ κατάργηση τοῦ ἱστορικοῦ 583 Τ.Π. μελετᾶται ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Χώρας γιὰ λόγους οἰκονομίας ; Ἤ μήπως λόγῳ λειψανδρίας ; Ἄν συμβαίνῃ τὸ πρῶτο, νομίζουμε ὅτι τὸ Κράτος μπορεῖ καὶ πρέπει σὲ ἄλλους τομεῖς νὰ κάνῃ οἰκονομία. Ἄν συμβαίνῃ τὸ δεύτερο, τότε ἄς καταργηθῇ πάραυτα ὁ ἐγκληματικὸς νόμος τῶν ἐκτρώσεων, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου κάθε χρόνο σκοτώνονται - ὅπως λένε οἱ εἰδικοί - περισσότερα ἀπὸ 300.000 Ἑλληνόπουλα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει νὰ γίνῃ -ἄν δὲν ἔχῃ ἤδη γίνει - χώρα γερόντων.... Στὴν περίπτωση, ὅμως, αὐτὴ ἔχει μεγάλη εὐθύνη καὶ ἡ στρατιωτικὴ ἡγεσία τῆς Πατρίδος μας, ἡ ὁποία θὰ πρέπῃ νὰ διαφωτίσῃ σχετικῶς τοὺς καθ’ ὕλην ἁρμοδίους πολιτικούς.  Ἐπειδὴ ἀγαπῶ, καθ’ ὑπερβολήν, τὴν ἀκριτικήν μου Ἐπαρχίαν, τὴν ὁποία διακονῶ πάνω ἀπὸ 43 χρόνια, ἔχω χρέος καὶ καθῆκον νὰ φροντίζω ὄχι μόνο γιὰ τὸ παρόν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ μέλλον της, ποὺ ὑπὸ τὶς σημερινὲς συνθῆκες διαγράφεται ἀβέβαιο. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς δηλώνω πρὸς κάθε κατεύθυνση ὅτι : ἄν, ὅ μὴ γένοιτο, πραγματοποιηθῇ τὸ ἀνόσιο καὶ ἐγκληματικὸ αὐτὸ σχέδιο περὶ καταργήσεως τοῦ 583 Τ.Π. Κονίτσης, ἐφεξῆς θὰ διακόψω κάθε ἐπαφὴ μὲ ὅσους ἔχουν τὴν εὐθύνη διακυβερνήσεως αὐτοῦ τοῦ τόπου. Κι’ ἄν ἐπιθυμοῦν τὴν ἐρήμωση τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας, ἄς μᾶς τὸ ποῦν καθαρά. Γιὰ νὰ ξέρουμε καὶ μεῖς τὶ νὰ κάνουμε, καὶ πῶς νὰ πορευθοῦμε.  Ἐν τῷ μεταξύ, καλῶ τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸν λαὸ τῆς περιοχῆς μας νὰ ξεσηκωθοῦν, ὥστε νὰ ματαιωθοῦν τὰ ὅσα ἐπιχειροῦνται. Διαφορετικά, θὰ μπῇ ταφόπλακα σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, ποὺ πρὶν ἀπὸ ὄχι πολλὰ χρόνια, ἐδόξασε τὴν Ἑλλάδα. Κύριοι τῶν Ἀθηνῶν, ὥς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει. Φτάνει πιά ».